Privacy policy

Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk informeren hoe en waarom wij uw gegevens verwerken. In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt.

Topsport Davozon Zonhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd (Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de GDPR).

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;

 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:

Topsport Davozon Zonhoven
secretariaatdavozon@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Topsport Davozon Zonhoven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden

 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

 • Clubadministratie

 • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,…

 • Het deelnemen aan competities en tornooien

 • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen

 • Sportieve administratie

 • Organisatie van een recreatief sportevenement

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Met het betalen van het lidgeld verklaart het lid (of zijn of haar vertegenwoordiger) zich uitdrukkelijk akkoord dat de gegevens met betrekking tot bovenstaande doeleinden verwerkt zullen worden door de clubadministratie.

De gegevens in onderstaande doeleinden worden enkel gebruikt wanneer hier uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is:

 • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto's

 • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto's

 • Het beheren van de clubwebsite

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van bezoekers van onze website worden geen gegevens bijgehouden.

Op onze website is het via https://www.topsportdavozon.be/nl/contact ook mogelijk om een contact formulier in te vullen. In dit contactformulier wordt u gevraagd om uw naam en uw e-mailadres aan te vullen. We gebruiken deze gegevens enkel om u te kunnen contacteren om u te antwoorden op de vraag die u ons via het contactformulier stelde. We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming heeft gegeven. Wil u dat we – na het beantwoorden van uw vraag – uw persoonsgegevens volledig schrappen uit ons opvolgingsbestand van ontvangen contactformulieren, dan kan dat door een mail te sturen naar secretariaatdavozon@gmail.com.

Wanneer u speelster bent van één van onze ploegen of ouder van een speelster, worden er wel gegevens bijgehouden. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam

 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer (+GSM), faxnummer, e-mail, adres

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer (muv leden), …)

 • Opleiding en vorming van de trainers en begeleiders

 • Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, …)

 • Beeldmateriaal (foto's, video's, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens via ons contactformulier:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Uw boodschap

 • IP-adres

 • Tijdstip van verzenden

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)

 • het verzorgen van de administratie tov de volleybalbond

 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

Persoonsgegevens die Topsport Davozon Zonhoven verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Subsidiërende overheden (gemeente Zonhoven)

 • De sportfederatie, zijnde volleybalbond

Persoonsgegevens die Topsport Davozon Zonhoven verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Topsport Davozon Zonhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Topsport Davozon Zonhoven verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Topsport Davozon Zonhoven van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen die persoonsgebonden informatie bevatten.

 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Topsport Davozon Zonhoven kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 21 juni 2023.

Contactinformatie CBPL

GBA is de GegevensBeschermingsAutoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be